Home   |  Kontaktinformācija   |  Atrašanās vietas
Safe Infusion Therapy (LV)
 
Home > Riska profilakse infūzijas terapijā > Noteikumi un nosacījumi > Vispārīgie pārdošanas nosacījumi

Vispārīgie pārdošanas nosacījumi

1. Darbības nosacījumi
Vispārīgie pārdošanas nosacījumi, kurus izstrādājis Piegādātājs, reglamentē visus piedāvājumus un vienošanās attiecībā uz Preču piegādēm. Vispārīgie iegādes nosacījumi, kurus izstrādājis Pircējs, kā arī jebkādi citi nosacījumi kļūst saistoši tikai pēc īpašas piegādātāja rakstiskas piekrišanas.

2. Cenas
Cenas, ņemot vērā spēkā esošo cenrādi, kuru izsniedzis Piegādātājs, ir pakļautas izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma un ir ex factory net, ja vien nav vienošanās par pretējo.

3. Piegādes datumi
Preču piegādes datumi ir Ex Works (EXW). Uzskata, ka Preces piegādātas, ja Preces ir gatavas piegādei saskaņotā datumā. Piegādātājs ir tiesīgs veikt daļējas piegādes.

Piegādātājs tiek atbrīvots no pienākuma piegādāt preces, ja Pircējs nepilda savas norēķinu saistības vai jebkurus citus līguma noteikumus. Piegādes aizkavēšanās, kas nav notikusi piegādātāja vainas dēļ, dod tiesības Piegādātājam aizkavēt piegādi piemērotā termiņā vai atsaukt daļēji, vai pilnībā no pienākuma piegādāt. Gadījumos, kad piegāde kavējas ilgāk par 60 dienām, Pircējam ir tiesības daļēji vai pilnīgi atteikties no neizpildītās līguma daļas.

Ja Preces nevar piegādāt pēc Pircēja norādījumiem, Piegādātājam ir tiesības uzglabāt Preces uz Pircēja rēķina un riska. Šādos gadījumos par pieņemšanas uzglabāšanā datumu uzskata piegādes datumu un noliktavas rēķins aizstāj piegādes dokumentus.

Preču piegāde notiek uz Pircēja rēķina un riska, ja puses nav vienojušās citādi.

4. Īpašumtiesību saglabāšana
Produkti paliek Piegādātāja īpašumā līdz brīdim, kad ir izpildītas visas tā prasības pret Pircēju. Pirms tam Pircējam nav tiesību Preces nodot depozītā vai kā nodrošinājumu. Pircējs sedz visus izdevumus, kas rodas no iespējamās tiesvedības.

Gadījumā, ja Piegādātāja piegādātos Produktus pārdot tālāk vai nodod trešai personai jebkādu juridisku iemeslu dēļ pirms maksājumi veikti pilnā apmērā, tiek uzskatīts, ka Pircējam ir jāpiešķir Piegādātājam visas tiesības un prasības, ieskaitot visas papildu tiesības pret saviem klientiem, kas rodas sakarā ar Produktu pārdošanu. Noteiktās preču apstrādes, kombinācijas vai maisījuma gadījumā summa ir vienāda ar Piegādātāja preču rēķina vērtību, kas šim nolūkam izmantotas. Pēc Piegādātāja pieprasījuma Pircējam saistību neizpildīšanas gadījumā jāpaziņo par to piešķīrumu debitoriem un Piegādātājam jāsniedz visa informācija, kas nepieciešama prasības apmierināšanai, tostarp visi vajadzīgie dokumenti. Ja Piegādātājs nav noteicis citādi, Pircējam ir pienākums savākt ieņēmumus no preces tālākpārdošanas, kas kļūst par ipso jure Piegādātāja īpašumu, un pienākums saglabāt Piegādātājam jebkurus atsevišķi no citiem iegūtus ieņēmumus vai maksājumus, kurus saņēmis Pircējs. 

Gadījumā, ja ir jebkādās šaubas, īpašumtiesību saglabāšana paliek spēkā, līdz Pircējs pierāda katrā atsevišķā gadījumā, ka preces apmaksātas pilnā apmērā. Gadījumā, ja Piegādātāja piegādātās preces, kurām paredzēta īpašumtiesību saglabāšana, pieprasa trešā persona ar jebkādiem līdzekļiem (piem., aresta uzlikšana mantai vai trešā puse izvirzījusi prasību par parādiem, kas piešķirti Piegādātājam), Pircējs informē Piegādātāju bez kavēšanās un paziņo trešai pusei par īpašumtiesību saglabāšanu.

5. Maksājums
Pirkuma cena ir maksājama pēc piegādes un rēķina neto eiro (€), saņemšanas, ja vien nav noslēgta citāda rakstiska vienošanās. Par maksāšanas termiņu vienojas atsevišķi rakstiski. Ja vien puses nav vienojušās citādi, rēķini bez atskaitījumiem jāapmaksā 30 dienu laikā pēc rēķina datuma. Saistījuma neizpildes gadījumos Piegādātājs ir tiesīgs izvērtēt intereses tiesiskā apjomā summā, kas noteikta § 288 BGB.

Pircējs nav tiesīgs aizturēt, ieskaitīt vai kavēt tādu maksājumu pretprasības kontā, kuru Piegādātājs nav rakstiski atzinis kāda cita iemesla dēļ.
Uzskata, ka maksājums ir veikts tajā dienā, kad Piegādātājs ir saņēmis attiecīgo summu vai tā deponēta Piegādātāja bankas kontā. Maksājot ar pārskaitījumu, maksājumu var uzskatīt par veiktu, ja to dzēš banka, kurā tas tika sagatavots.


6. Minimālais pasūtījums
Atsevišķus pasūtījumus jāveic katrai preču grupai. Minimālajam pasūtījuma apjomam katrā atsevišķā gadījumā jābūt € 1 000,--. Piegādātājs ir tiesīgs uz apstrādes maksu € 50,-- pasūtījumiem zem šīs summas.

7. Atgriešana
Piegādātājs piekrīt Preču atgriešanai tikai ārkārtējos un pamatotos gadījumos. Atgriešana prasa nepārprotamu Piegādātāja rakstisku piekrišanu; bez tās, kredīta notas Precēm netiks izdotas. Pēc Preču atgriešanas kreditējamā summa ir atkarīga no Preču vecuma, stāvokļa un pārdošanas iespējām.

Visas pasūtītās Preces, kurām ir atkāpes no Piegādātāja standarta prezentācijas un Preču klāsta, nevar atgriezt.

Pircējam jāmaksā par atgriezto Preču pārvadāšanu.

Attiecībā uz elektriskajām un elektroniskajām Precēm Pircējs apliecina, ka viņš izmantos piegādātās Preces vienīgi neprivātās mājsaimniecībās. Pircējam jāatdod Preces Piegādātājam pēc tam, kad tās vairs neizmanto.  Saņemot atpakaļ Pircēja atgrieztas Preces, Piegādātājs atbild par pareizu Preču utilizāciju. Pircējs uzliek saistības jebkurai trešai personai, kurai tas nodod piegādātās Preces atgriešanai Piegādātājam pēc to lietošanas pabeigšanas vai, lai pareizi utilizētu Preces, kas piegādātas saskaņā ar tiesību aktiem un par saviem līdzekļiem.

8. Prasības un sūdzības
Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējam jāpārbauda Preču kvalitāte un identiskums, lai noteiktu, vai Preces nav bojātas un ir sakomplektētas. Sūdzības Piegādātājam ir jāiesniedz rakstveidā 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas. Ja Piegādātājs sūdzību nav saņēmis noteiktajā minētajā termiņā, tad uzskata, ka Pircējam Preces jāpieņem bez iebildēm. Saņemot sākotnējo Preci, nekavējoties jāpaziņo ar ekspeditora starpniecību par redzamiem Preces bojājumiem un jāiesniedz prasība.

Pamatotas sūdzības gadījumā Piegādātājam ir pienākums aizstāt Preces. Gadījumā, ja Piegādātājs nespēj aizvietot Preces, Pircējam ir tiesības uz atskaitījumiem no pirkuma cenas vai līgumu anulēšanu. Pircējam nav citu prasību pret Piegādātāju. Sūdzība, kas nav saņemta Piegādātāju noteiktajā 12 mēnešu laikā pēc Preču piegādes, uzskatāma par spēkā neesošu.

Piegādātājs piedāvā šādas garantijas attiecībā uz iespējamo defektu MedTech Division piegādātajām Precēm, izslēdzot visas pārējās prasības: Piegādātājam pēc saviem ieskatiem ir bez maksas jānomaina bojātās detaļas vai jāsalabo Prece, vai tās daļa pēc prasījuma saņemšanas sakarā ar bojātu detaļu vai nepilnīgu remontu, kas padara Preci nelietojamu vai daļēji neizmantojamu 12 mēnešu laikā pēc piegādes datuma. Pircējam jāpiešķir Piegādātājam pietiekami daudz laika un iespēju veikt remontdarbus un piegādāt Produktus nomaiņai vai rezerves daļas. Ja Pircējs nespēj to darīt, Piegādātājs tiek atbrīvots no tiesiskās atbildības.

Kopumā bojājumu esamību var apstiprināt tikai Piegādātājs, ja Piegādātājam uzreiz tiek paziņots par tiem rakstiski pēc to atklāšanas, vēlams, iekļaujot paraugus. Pircējam ir jāatstāj bojātās Preces Piegādātāja rīcībā.

Izņemot gadījumus, kas šeit tieši norādīti, Piegādātājam nav citu nodevu, pienākumu vai saistību pret Pircēju saistībā ar Produktu pirkšanu un pārdošanu, nav apzināta pārkāpuma un rupjas nolaidības. Piegādātāja tiesiskā atbildība par finansiālo zaudējumu aprobežojas ar paredzamajiem zaudējumiem.

9. Vispārīgi jautājumi
Visi piedāvājumi un vienošanās ir balstīti uz Incoterms 2000. Piegādes vieta ir nosūtīšanas vieta; maksājumu izpildes vieta ir Melsungena, Vācija (bankas konts).

Piemēro Vācijas tiesību aktus.

Melsungenas (zemākā tiesa) vai Kasselas (augstākā tiesa) ir ekskluzīvas jurisdikcijas vietas. Piegādātājs patur tiesības ierosināt tiesvedību pret pircēju Pircēja galvenajā uzņēmējdarbības vietā atbilstīgi likumiem minētajā vietā.

Statuss: 2002. gada februāris


Atpakaļ uz pārskatu

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.